نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)

گنجه


لحظات - لحظه‌ی پاپ

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با مانی جعفرزاده

موسیقی و روح دوران - رُمانتی‌سیسم - قسمت اول

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با سیاوش لطفی

لحظات - لحظه‌ی جاشوآ بل

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با مانی جعفرزاده

موسیقی و روح دوران - رُمانتیک، گوته و شوبرت

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با سیاوش لطفی

لحظات - لحظه‌ی گِلِن گولد

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با مانی جعفرزاده

موسیقی و روح دوران - کلاسیک و بتهوون

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با سیاوش لطفی

لحظات - لحظه‌ی جان کیج - قسمت دوم و پایانی

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با مانی جعفرزاده

موسیقی و روح دوران - کلاسیک و موتسارت

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با سیاوش لطفی

بالا